NASIONÁL · 10 Nov 2023 08:49 ·

CI Sei Estabelese Prémiu Ho Naran Sander Robert Thoenes


CI Sei Estabelese Prémiu Ho Naran Sander Robert Thoenes Perbesar

Lafaek News—Konsellu Imprensa Timor-Leste sei kria prémiu ida ho naran Sander Robert Thoenes, nu’udár rekonesimentu no valorizasaun ba jornalista Olanda ne’e nia kontribuisaun ba Timor-Leste nia ukun aan.

Prezidente Konsellu Imprensa, Otelio Ote rekoñese, durante ne’e seidauk iha prémiu ida tau naran prémiu Sander Robert, tan ne’e Konsellu Imprensa sei kordena ho parte hotu hodi kria ida ne’e.

“Ita sei komunika ho família no ema sira ne’ebe koñese nia atu ita tau prémiu ho naran saida? Nia espesialidade iha investigativu ka reportajen polítika internasional ka ita la hatene. Maibe ita sei komunika, espera tinan sira tuir mai ita bele aumenta tan prémiu ida ho naran Sander Thoenes” dehan Prezidente Konsellu Imprensa Otélio Oté, iha inaugurasaun monumentu saudozu Sander Robert Thoenes nian iha Becora, (08/11/2023).

Antigu jornalista ne’e hateten, Jornalista Timoroan hotu konsidera sira hanesan eroi ba povu Timor-Leste, tanba sira mak hato’o susar no terus ne’ebe povu hasoru iha tempu rezistensia.

Nia haktuir, Konsellu Imprensa sempre organiza marsa husi eis-merkadu Munisipal Díli to’o iha monumentu Sander Robert Thoenes nian, bainhira komemora loron mundial liberdade imprensa.

“Jornalista Timor konsidera sira hanesan eroi luta ba informasaun,  eroi ba povu nia tilun, matan no ibun atu ko’alia sai saida mak povu Timor-Leste ejije no hakarak iha momentu ne’eba” dehan Otelio Ote.

Diretor Ezekutivu Asosiaun HAK hateten, saudozu Sander Robert hanesan Jornalista ne’ebe hala’o nia servisu ho transparante no independente, no nia iha komitmentu halo kobertura ba faktus sira ne’ebe militar sira halo.

Nia afirma, jornalista sira iha mundu tomak nafatin hamriik iha kotuk hodi fo solidaridade ba nia dedikasaun ba Independensia TL.

“Nia hala’o kna’ar importante hodi sai lian ba demokrasia no justisa iha Timor-Leste,” haktuir ezekutivu ne’e.

Reprezentante família saudozu Sander Robert Thoenes,  Hily Bguwman konsidera,

monumentu Sander Robert Thoenes nian nu’udar símbolu liberdade espresaun ba juventude, jornalista no ativista sira iha TL.

Família Saudozu Sander Robert mos sente onradu tebes no agradese ba parte hotu, tanba bele konstrui ona monumentu foun ida ba nia.

“Ida ne’e hanesan símbolu atu fó espresaun ba imi nia juventude, ba ema jornalista, ba ema ativista no ba ema hotu-hotu atu labele haluha imi nia Liberdade,” hakotu Hily.

Sander Robert Thoenes nu’udár jornalista Olanda, mate ho idade 27 tanba oho husi militar Indonézia ho grupu milisia sira iha loron 21, fulan-Setembru 1999, iha Igreza Sagrado Coração de Jesus Becora.

Jornalista Estajiada : Epifania I. Pinto

Editor                         : Agapito de Deus

244 Views
Artikel ini telah dibaca 26 kali

Baca Lainnya

KI ho MP Asina MoU Hametin Liberdade Imprensa 

17 July 2024 - 10:20

Jornalista Nasional no Internasional Sei Asesu Karta Akreditasaun Kobertura Vizita Amu Papa

17 July 2024 - 08:54

APC Rejistu Tipu Dezastre 55 Hetan Estragus Husi Natureza Iha Territoriu TL

26 June 2024 - 09:51

Ministru Nova Zelândia Vizita Musseu Rezisténsia

14 June 2024 - 02:15

Uma Kain 113 Hetan Estragus Iha Territóriu Nasional

11 June 2024 - 01:59

SEATOU Halo Eviksaun Komunidade Becora Temporal La Liu Husi Diálogu  

22 May 2024 - 18:38

Trending di NASIONÁL