EKONOMIA · 8 May 2021 14:06 ·

Tempu Badak Grupu Agrikultór Hakiak Ikan Tilapia Sei Koileta Hamutuk 4000


Tempu Badak Grupu Agrikultór Hakiak Ikan Tilapia Sei Koileta Hamutuk 4000 Perbesar

Lautém-(Lafaek News)—Grupu hakiak ikan Nila Tilapia iha suku Serelau sei koileta ikan ne’ebé hakiak hamutuk 4000 iha tempu besik iha suku Serelau postu admnistrativu Lautem, munisipiu Lautem.

 “Ami hetan fundus orsamentu husi Sapip $1.544, ami hahú hola ikan no ense ba iha kolam ne’e ami hetan asistente mékniku husi extensionista iha suku ne’e nian oinsá atu hakiak ikan ne’e ho modelu modernu nian, iha grupu laran ne’e feto nain7 mane nain 5 mak halo servisu hakiak ikan ne’e, ami iha planu fan hodi hetan osan ba sustenta ami nia familia no grupu ne’ebé ami harii ona,” Xefe grupu Asirira, Zeca da Costa, ba lafaek news iha Serelau Lautém foin lalais ne’e.

Grupu hakiak ikan ne’e ho inisiativa rasik hodi harii grupu no hetan apoiu direta husi SAPIP no Ministériu Agrikultura no Peskas Lautém, tempu besik sei koileta atu faan ba kompañia sira ne’ebé mak tein ba kuarentena no izolamentu iha munisípiu Lautém.

Sorin seluk xefe suku Serelau Postu Administrativu Lautém, Denozio Soares, Hateten iha ne’e ministériu agrikultura liu husi programa Sapip nian mai suporta komunidade agrikultura no forma grupu kada aldeia hodi halo servisu agrikultura nian iha area peskas no ortikultura iha suku Serelau.

“Ohin loron ita hotu ho administrador rasik mai hare grupu kiik ne’ebé mak hakiak ikan iha ne’e, antes ne’e grupu iha suku ne’e sedauk hetan tulun ruma husi governu tanba situasaun agora,maibé sepip tama mai iha suku ne’e ha’u nia suku ne’e hetan ona tulun ba agrikultura nian no komunidade sira hakiak ikan sira ne’e, furak katak grupu agrikultura sira bele hetan rendimentu di’ak iha area agrikultura nian iha suku ne’e.

Enkuantu administradór Munisípiu Lautém Domingos Savio, ne’ebé halo vizita direta ba haree grupu hakiak ne’e hodi relata nia parte sei buka meius atu lori ikan sira ne’e fan iha merkadu.

 

 

 Jornalista    : CE. Lautém

Editór            : Agapito de Deus

1,083 Views
Artikel ini telah dibaca 129 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Kandidatus 42.464 Pasa Vaga Online Austrália

18 July 2024 - 09:15

Setor Rua Nudar Baze Ba Ekonomia Timor Leste

15 June 2024 - 17:58

Kompania Ida Husi Austrália Bele Produz Adubu orgániku Husi Popok Labarik Nian

14 June 2024 - 17:49

Grupu Konservasaun Batar Lore 1 Halerik Ho Atake Peste Lakataro  

13 June 2024 - 17:22

Matan Halo Ha’u Lakon Esperansa ba Oan Sira nia Futuru

10 June 2024 - 21:32

Grupu Konservasaun Lenuk Bandu Komunidade Oho Animal Tasi

9 June 2024 - 23:36

Trending di LAUTÉM