EDUKASAUN · 4 Dec 2020 06:21 ·

Eskola BEMMALAIA Hala’o Graduasaun ba Daruak


Eskola BEMMALAIA Hala’o Graduasaun ba Daruak Perbesar

Lafaek News- Pre-eskolar BEMMALAIA CORDIOSA DE ARCANJOS, Hala’o Serimónia graduasaun ba estudante Pre-eskolar hamutuk na’in Sanulu Resin Neen ba Etapa Daruak.

Koordenadór Pre-Eskolar Cosme dos Santos Freitas, hanesan mós  Xefe Ezekutivu Fundasaun BCA, hatete, Pre- eskolar ida ne’e dezde 2016 iha VI Governu tuir prosedimentu hotu, foin daudaun iha fulan Maiu mak hetan akreditasaun pre-elimináriu hosi Ministériu Edukasaun.

“Hahú inísiu tinan 2019 ami halo ona graduasaun ba estudante hamutuk tolu nulu resin tolu (33), ohin tinan 2020 ami gradua tan estudante sanulu resin neen (16)”, Koordenadór pre-eskolar BEMMALAIA Cosme ba jornalista iha nia knaar fatin, Manleuana-Dili, sesta (04/12).

Haktuir nia, iha ne’e prosesu aprendizajen tuir kurríkulu ministériu edukasaun. Tanba ne’e, hanorin literásia dezenvolvimentu sosiál, ida ne’e mak importante.

“Ami hare katak edukasaun Iha Timor Leste sempre la’o hela de’it iha kotuk, husu tenke avansa ba sosiedade glóbal. Iha 2019 ami hetan apoiu hosi komunidade kristaun, ne’ebé mai introdúz lian ingles báziku, nune’e la duvida ba sira nia koñesimentu ne’ebé iha forte tebes,” nia hatutan

Alende ne’e koordenadór pre-eskolar mós informa, iha tinan kotuk total profesór ne’ebé hanorin iha ne’e na’in 8, maibé na’in 3 mak deside para tiha, hela de’it na’in 5 mak kontinua hosi fulan abril to’o agora. Afirma nia, hosi profesores ne’ebé iha, na’in 1 mai hosi lisensiadu portugés, na’in 1 saúde balun multimedia.

Entrerantu partisipa iha seremónia graduasaun refere inan aman estudante, parseiru sira, HAK, reprezentante edukasaun atúal pontu fokál munisípiu Dili no mós reprezentante autoridade lokál.

Jornalista    : João da Costa Soares

Editór          :  Ezequias Tomás

1,184 Views
Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

ME Sei Esforsu Valoriza Professores Kontratadus Bazea Ba Dekretu  dekretu-lei n⁰. 31/2023

22 September 2023 - 15:42

ME Prioritiza Kontinua Nivel Ensinu Edukasaun Pre-Eskolar No Ensinu Báziku

12 September 2023 - 16:06

  KI Nota Media Barak Ladun Tau Atensaun Ba Assunto Feto

12 September 2023 - 15:53

Sentru Formasaun PDF Entrega Sertifikadus ba Formandus Hamutuk Ema 616  

8 September 2023 - 17:18

MESSK Marka Reuniaun Hamutuk Ho Konsellu Reitor Universidade TL

18 August 2023 - 13:57

PM Xanana Gusmão Prioritiza Fatin Dignu ba Feto Minoridade Sofre Violasaun Sexual

12 August 2023 - 12:12

Trending di EDUKASAUN