EDUKASAUN · 1 Feb 2021 12:50 ·

Edukasaun Lautém Elabora Ona Mapamentu Pesoal Atu Rekruta Professor Foun


Edukasaun Lautém Elabora Ona Mapamentu Pesoal Atu Rekruta Professor Foun Perbesar

Lafaek News—Edukasaun munisípiu Lautém kompostu husi diretóres eskola sira elabora ona mapamentu pesoal kada eskola atu relata ba edukasaun nasionál hodi prosesa ba rekrutamentu professor foun hamutuk ema na’in 975.

“Liga ba polítika Ministériu Edukasaun nian ne’ebé loke vagas ba profesores foun iha tinan ida ne’e vagas hamutuk maka 975, klaru atu prenxe vaga ne’e munisípiu ida-idak sei aprezenta sira ninia nesesidade real ba profesores ne’ebé iha, ne’ebé liga ho ida ne’e edukasaun Munisípiu Lautém elabora hela mapamentu pessoal  hodi submete ba ministeriu atu kontinua nia prosesu rekruta ba profesores foun,”Responsavel Edukasaun Munisípiu Lautém, Manuel Oliveira,ba lafaek news ha nia kna’ar fatin segunda semana ne’e.

Responsavel ne’e esplika, profesores kontratadu sira ne’e parte ketak ida, ida agora vaga ne’e ba profesores foun sira tuir kada disiplina ne’ebé eskola persiza, mapamentu pessoal ne’ebé elabora ona eskola pre-eskolar sei persiza iha munisípiu ne’e hamutuk 57, Ensinu baziku persiza tan profesores hamutuk 171, ensinu sekundariu jerál persiza tan profesores 82, eskola Tékniku vokasional persiza professor hamutuk 35 tan ne’e munisípiu Lautém ho totál hamutuk professor hamutuk ema na’in 345 mak munisípiu ne’e persiza maibé defende ba vagas ne’ebé iha tanba rekrutamentu ne’e ba territóriu tomak no eskola sira hotu.

“Ho nesesidade professor ne’ebé edukasaun munisípiu hato’o ba nasionál ida ne’e ministeriu estuda ha’u, dala ida tan repete munisípiu ne’e nia nesesidade professor hamutuk 345 mak ita persiza see ministériu edukasaun mak konsege fo duni kompleta ba vagas ne’ebé ita persiza graças Deus ita nia problema ne’ebé durante eskola sira enfrenta menus profesores bele rezolvidu agora vaga ne’e loke ba públiku ou interna ne’e defende ba polítika ministériu nian,” nia relata.

 

Jornalista : CE.Lautem

Editora      : Nelya Barros

1,464 Views
Artikel ini telah dibaca 33 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

SEAK Promove Biblioteka Hodi Kapasita Foinsa’e Sira Iha Área Lee no Hakerek

27 September 2023 - 13:28

ME Sei Esforsu Valoriza Professores Kontratadus Bazea Ba Dekretu  dekretu-lei n⁰. 31/2023

22 September 2023 - 15:42

ME Prioritiza Kontinua Nivel Ensinu Edukasaun Pre-Eskolar No Ensinu Báziku

12 September 2023 - 16:06

  KI Nota Media Barak Ladun Tau Atensaun Ba Assunto Feto

12 September 2023 - 15:53

Sentru Formasaun PDF Entrega Sertifikadus ba Formandus Hamutuk Ema 616  

8 September 2023 - 17:18

MESSK Marka Reuniaun Hamutuk Ho Konsellu Reitor Universidade TL

18 August 2023 - 13:57

Trending di EDUKASAUN