EKONOMIA · 27 May 2021 05:30 ·

SEKooP Planeia Hasa’e Kapasidade Funsionáriu 25, Monitoriza Kooperativa 167


SEKooP Planeia Hasa’e Kapasidade Funsionáriu 25, Monitoriza Kooperativa 167 Perbesar

Lafaek News—Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKooP), Elizário Ferreira, loke abertura formasaun tékniku ba funsionáriu husi Gabinete Inspesaun Auditóriu (GIA) nain 25 hodi hasa’e kapasidade atu monitorizasaun ba dezenvolvimentu estadu no akompañia dezenvolvimentu kooperativa 167.

Sekoop informa, formasaun ne’e organiza husi GIA SEKOOP nian, objetivu atu eleva kapasidade funsionáriu sira nian, relasaun ho inspesaun auditoria atu nune’e bele akompañia monitoriza superviziona internalmente no mós akompañia prosesu dezemvolvimentu kooperativa.

“Ita presiza instituisaun ida forte ho koñesimentu ne’ebé di’ak atu bele akompañia di’ak liu tan iha prosesu dezenvolvimentu kooperativa nian hodi asegura ninia insinalizasaun, sustentabilidade, estabilidade finanseira no ekonómika iha vida kooperativa nian hodi serbí didi’ak membru no populasaun atu kontribui ba dezenvolvimentu estadu no akompañia mós dezenvolvimentu no movimentu kooperativa ne’ebé eziste iha Timor-Leste tanba dadaun ne’e iha ona kooperativa 167 mak funsiona iha  instituisaun,”  dehan  SEKooP, Elizario Fereira ba Jornalista iha edifisiu  FOKUPERS farol, Kinta, (27/05/2021).

Formasaun ne’e atu haree ba aspeitu legalidade, kontabilidade jestaun, operasaun no aspeitu organizasaun, ne’e máka materia ba formasaun sira nune’e bele asegura dezenvolvimentu instituisaun kooperativa no kooperativa sira.

Alende ne’e mós, inspetór GIA SEKooP, Henrique de Oliveira Ximenes hatutan, formasaun atu kapasita funsionáriu bainhira atu tun ba halo inspesaun fiskalizasaun audióriu administrativu sira iha ona koinesimentu.

“Materia ba ohin loron nia iha area auditoria kooperativa, baze legais atu kriasaun kooperativa, normas no prinsípiu auditoria tenki hetan no prosedimentu Administrativu Gestaun finanseira Dezentralizasaun no aprovisionamentu Dezentralizadu,” nia afirma.

Enkuantu orador ne’ebé mak  fó formasaun ba formador sira, mai husi  Ministeriu Finansas, Ministeriu Justisa, no hosi Sekoop Rasik, formandu ne’ebé partisipa iha formasaun ne’e hamutuk nain 25 kompostu husi mane 20 no feto 5.

 

Jornalista            : Rita Moniz

Asisten Editór      : Pedro de Almeida

1,034 Views
Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

SEKopp Halibur Movimentus Kooperativa Nudar Baze Fundamentu Ekonomia Família

6 April 2024 - 12:44

Fernando Lay Lamenta ho Desizaun DNTT Hapara Motor 3 Roda ho Tum-Tum  

4 April 2024 - 10:41

SEFOPE Lansa Peskiza Empreza No Abilidade Ba Merkadu Traballu

20 March 2024 - 14:40

SEFOPE Despede Ho Traballadór Timor-Oan 43 Molok Ba Austrália  

20 March 2024 - 10:46

SEFOPE Halo Mudansa Ba Oráriu Teste Lian-Ingles Iha Munisipiu 4

27 February 2024 - 17:22

SEKoop Posse Estrutura FENACU-LENDA NA’IN 8

6 February 2024 - 10:19

Trending di EKONOMIA