LAUTÉM · 28 Dec 2020 04:35 ·

Professores Lautém Selebra Natal Konjuntu Hodi Deside Futuru KPFE-ML


Professores Lautém Selebra Natal Konjuntu Hodi Deside Futuru KPFE-ML Perbesar

Lautém-(Lafaek News)—Klibur Professores Funsionáriu Edukasaun Munisípiu Lautém (KPFE-ML), realiza Natal hamutuk ho objetivu atu aprezenta relatóriu ezekusaun orsamentu kada tinan ba membrus sira hodi trasa planu foun ba dezenvolvimentu organizasaun ne’e ba oin.

Iha ámbitu selebrasaun Natal hamutuk 2020 ne’e, Prezidente KPFE-ML,  Caitano da costa ba  hateten objetivu prinsipal husi natal konjunta ne’e atu aprezenta ezukusaun orsamentu kada tinan ba membru sira no oinsá bele dezenvolve organizasaun refere iha futuru.

“Osan ne’ebé membru sira deposita iha banku BNCTL hamutuk 19 mill ona, ta ne’e maka buka meius oinsá atu fo impréstimu ba profesora sira la’ós de’it atende ba profesores ida mate, maibé osan ne’e bele fo inpréstimu nune’e mós iha funan ami sei rezolve estatutu hodi sai fali kooperativa, tanba haree ba fundus ne’ebé kada fulan profesores sira rai kontinua barak ba nafatin kada fulan koa osan husi profesores nian hodi tau ba fundus $3, tan ne’e osan iha ona sei uza osan ne’e ba inpréstimu hodi hetan fali funan,” dehan prezidente KPFEM ne’e iha salaun edukasaun munisípiu Lautém foin lalais ne’e.

Prezidente ne’e mos haktuir,  organizasaun KPFE- munisípiu Lautem ne’e hari’i oinsá atu bele halibur osan hodi bele rai Iha Banku hodi bele atende ba funebre membru Klibur professores funsionáriu munisípiu Lautem nian balun bainhira fila ba aman Maromak .

Entretantu Natal konjunta ne’ebé realiza husi estrutura organizasaun klibur Professores Funsionáriu Edukasaun munisipal Lautem ne’e  la’o diak,  tanba hetan partisipasaun másimu husi membru KPFEM.

Jornalista : Elidio Castro

Editora       : Nelya Barros

1,161 Views
Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Mota Lori Estudante Mane Ida Husi EBS Odofuro Seidauk Hetan

4 July 2023 - 16:58

Deskonfia Fiu Eletrisidade kona-Malu Ahi Lambiska Uma Lisan Ida Mohu

27 February 2023 - 08:44

Kompañia Salvasaun Lospalos Hakmaan Armindo Ho Familia Husi Susar-Terus

20 February 2023 - 13:21

Evaristo Dook Husi Família, Hakmaan Moris iha Radio Komunidade Lospalos

8 February 2023 - 14:55

Komunidade Lautém Husu Atu Loke Hikas klínika Imanuel Lautém

6 February 2023 - 14:30

La Iha Doutor Klinika Emanuel Lautém Taka Tinan Ida  

2 February 2023 - 19:21

Trending di LAUTÉM