MANUFAHI · 4 Jan 2021 06:00 ·

Membru PNTL Manufahi Na’in ida kanek no Kareta PNTL ida ho Uma 6 Estragus


Membru PNTL Manufahi  Na’in ida kanek no Kareta PNTL ida ho Uma 6 Estragus Perbesar

MANUFAHI-(Lafaek News)—Relasiona ho akontesimentu entre joven tuda malu iha kalan (31) entre tinan 2020 muda ba 2021, rezulta membru PNTL ida kanek inklui ho karreta PNTL nian ida rahun tanba tuda husi joven sira hafoin halo intervensaun iha fatin akontesimentu iha Same villa.

Komandante PNTL Munisípiu Manufahi, Joni Viana das Regras, informa iha loron 31 (kalan) selebrasaun tinan foun iha oras tuku 1 dadersan, mosu barullu husi joven sira ne’ebé lanu iha fatin tolu kompostu husi Daisua, Holarua no Same villa, polísia munisípiu Manufahi konsege normaliza tanba iha kalan ne’e vizilánsiamásimu.

“Ita hala’o atendementu ba kazu lubuk ida ne’ebé akontese iha suku hola-rua, Daisua no Same vila no iha  horas tuku 1 kalan mosu insedente ida,husi joven balun ba joven sira  seluk no iha akontesimentu jeven barak maka lanu no sae motor halai ho velosidade ne’ebé a’as tebes no uza kanu resin halai haleu iha same vila merkado no joven balun iha ne’eba hapara no halao agresaun fisika ka baku to’o dolar no.  postu polísia ne’ebé destakada besik halao kedan atausaun,” Komandante PNTL Manufahi, Joni Viana das Regras, relata ba jornalista sira iha Manufahi iha Segunda (1/04/2021).

Nia haktuir, iha momentu akontese problema refere, membru PNTL sira iha difikuldade atu halo intervensaun hafoin hetan apoiu tan husi membru PNTL sira ne’ebé patrolla hela iha area seluk mai apoiu tan mak situasaun foin bele normal.

“Prontu ita simu tiha informasaun ida ne’e infelismente membru sira to’o kedas fatin akontesimentu ne’e  hodi halo atuasaun no prevene vítima ne’ebé joven sira baku ne’e, joven sira seluk hamrik hodi halo agresaun fisika hasoru membru polísia hanesan tuku polísia tuda ho fatuk  kona kedan membru polísia ida nia ulun no tuda mos kareta polísia nian ne’ebé hetan estragus grave,’’nia  informa.

ho situasaun ne’e hetan atake maka’as husi joven sira ikus mai membru polísia halo atuasaun ho salva vida tiru ba rai dala ida hafoin joven sira halai no membru polísia sira foin evakua ba fatin seguru hodi salva sira nia vida tanba joven balun nmós atu sunu ona kareta polísia nian.

“Hafoin remata ,membru polísia sira lori kedan ajente polísia ne’ebé maka hetan tuda iha ulun fatuk ba iha sala emerjénsia hodi hala’o atendementu ,no suspeitu polísia identifka autor principal na’in 2  ne’ebé maka ita halo ona prosesu investigasaun no iha loron ohin segunda feira ita kontinua ba rejistu  iha ministériu públiku hodi hein resultado,”nia reafirma.

Aleinde ne’e, PNTL Manufahi mós detein suspeitu nain 9 hafoin halo konfrontu iha postu administrativu Alas munispiu Manufahi iha  kalan hanesan mosu konfrontu entre joventude Wesusu ho Wedauberek postu Alas rezulta uma komunidade nian hamutuk  6 hetan estragus.

komandante PNTL munisípiu Manufahi, Joni Viana das Regras, haktuir kronolojia husi kronfrontus ne’e mosu mos iha loron 31 kalan selebrasaun tinan foun iha oras tuku 3 ,iha joven lubuk ida husi aldeia Wedauberek halo movimentasaun ho motor kanu resin hodi ba to’o aldeia Umaferik suku Umaberloik gas motor hodi halo provokasaun ba joven sira seluk ikus mai mosu kedan konfrontu.

‘”Akontesimentu ne’e joven husi Wedauberek gas motor kanu resin mai iha uma berloik no iha joven nain maka sai mai atu hapara, maibé la konseque no joventude sira husi Wedauberek kontinua hala’o provokasaun  hodi perturba tranquilidade  ordem públiku ka  moris la hakmatek iha aldeia refere,’’informa  komandante PNTL Manufahi ne’e.

Situasaun ne’e halo joven sira diskute malu nune’e konsege parte rua hamosu asaun brutalizmu baku malu  rezulta joven na’in  4 husi Wedauberek hetan kanek Kaman no parte Uma Ferik nian  ida hetan kanek Kaman.

“Kontinuasaun husi kazu ida ne’e, maka mosu tan fila-fali familia uma kain sira nia uma hetan estragus  no husi familai uma kain 4 maka hetan estragus Kaman no familia uma kain rua hetan estargus grave  depois iha keos kiikoan ida hetan sunu husi akontesimentu refere  no motorizada 7  rahun  no ida sunu.’’nia salienta.

Iha akontesimentu ne’e komandu PNTL Manufahi fot kedani medida hodi halo asaun preventiva ba kazu refere, no membru polísia nain 5 hetan asistente husi força komponente naval postu Betano hodi neutraliza kedas situasaun iha fatin akontesimentu  no konsege kaptura suspeitu nain 7 no suspeitu 2 sira seluk hanesan autor principal ba kazu refere entrga a’an iha komandante hodi halo investigasaun tuir lei no tuir primeiro interogatóriu.

Jornalista     : Manuel Andrade

Editora          : Nelya Barros 

1,273 Views
Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

PR Sujere MD Hametin kooperasaun Ho Nasaun Viziñu

21 December 2023 - 11:11

Orservasaun hosi Fundasaun Mahein kona-bá Eleisaun Lideransa Komunitaria tinan 2023

28 November 2023 - 08:35

PR Husu Autoridade Defeza-Seguransa Garante Estabilidade Rai-Laran

24 November 2023 - 12:40

Observasaun FM ba Realizasaun Programa 120 Dias ba Setor Seguransa IX Governu Konstitusional

23 November 2023 - 15:01

PR Sei Kondekora Timor-oan  2009  Iha Loron Proklamasaun independénsia Ba Bala-48

16 November 2023 - 17:00

Aluc

Juventude Manufahi Kestiona Polísia Militar Kasa Povu Nia Animal

13 September 2023 - 15:49

Trending di MANUFAHI