LAUTÉM · 10 Feb 2021 15:00 ·

MAE Hatuun Despaixu ba Munisipiu Elabora Planu Dezenvolvimentu 2022


MAE Hatuun Despaixu ba Munisipiu Elabora Planu Dezenvolvimentu 2022 Perbesar

Lautém-(Lafaek News)—Ministériu Administrasaun Estatál (MAE) hatuun ona despaxu liu husi dekretu lei númeru 06/-MAE/I/2021 kona-ba kalendáriu Programa Integradu Munisípiu hodi hala’o dezenvolvimentu iha periodu 2022.

Xefe Diresaun Nasionál Planu no Dezenvolvimentu munisipal, Anbrio Sousa de Jesus, afirma  elaborasaun ne’ebé munisípiu halo bazeia ba despaixu Ministru Administrasaun Estatal númeru 06/-MAE/I/2021, hodi haree mós kalendáriu Programa Integradu Munisípiu 2022, inklui prepara mós karta nu’udar instrusaun planeamentu ba xefe suku no delegasaun teritorial iha postu administrativu no servisu munisipal hotu.

“Sosializasaun no elaborasaun ne’e ho nia objetivu prinsipál planu dezenvolvimentu munisípiu ba 2022, kada tinan tenke identifika programa dezenvolvimentu husi suku too munisípiu, MAE nia prezensa iha munisípiu atu sosializa ba entidades hotu hodi revew ninia andamentu ba planiamentu, tanba kleur ona prosesa, tanne’e sosializasaun ne’e atu hananu fali ita hodi haree ba andamentu tuir nia kuridór ne’ebé iha,” Diresaun Nasionál Planu no Dezenvolvimentu Munisipal MAE, Anbrio sousa de Jesus, ba Lafaek news, hafoin partisipa enkontru administrasaun Lautém, segunda semana ne’e.

Nia dehan, tuir dekretu lei 54/2020 28 de Outubru ba altetasaun dekretu lei númeru 3/2016, kona-ba delegasaun kompeténsia munisípiu nian, tan ne’e Konsellu Koordenasaun Munisípiu (KKM), iha kompeténsia másimu atu konvoka reniaun oin ida bele deside kona-ba prosesu planeamentu, maibé antes ne’e ámbitu no sekuénsia planeamentu ne’e KKM sei prepara karta ba xefe suku sira hodi identifika prioridade suku ne’ebé importante ba 2022 nian.

Entertantu, partisipa iha sosializasaun no elaborasaun ba planu prioridade 2022 iha munisípiu Lautém, kompostu husi xefe suku, administradór postu diretores munisípiu no Administradór Munisípiu Lautém Domingos Savio.

 

Jornalista        : CE.Lautem

Editora            : Nelya Barros

1,392 Views
Artikel ini telah dibaca 54 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Grupu Konservasaun Batar Lore 1 Halerik Ho Atake Peste Lakataro  

13 June 2024 - 17:22

Matan Halo Ha’u Lakon Esperansa ba Oan Sira nia Futuru

10 June 2024 - 21:32

Grupu Konservasaun Lenuk Bandu Komunidade Oho Animal Tasi

9 June 2024 - 23:36

Fenómena Udan Monu ho Kór Metan iha Tutuala

9 June 2024 - 16:08

Povu Kiik Iha Postu Lore Halerik Tebes Sira nia Estrada

31 May 2024 - 17:12

Atauro Oan ida Mout Iha Tasi Parte Lautém Deskonfia Lafaek Mak Tata

25 March 2024 - 16:59

Trending di LAUTÉM