LAUTÉM · 6 Nov 2020 03:29 ·

Durante Finadu Situasaun Iha Lautém La’o Hakmatek


Durante Finadu Situasaun Iha Lautém La’o Hakmatek Perbesar


Lautém- (Lafaek News)—Durante selebrasaun loron matebian (finadu), PNTL munisípiu Lautém garantia situasaun seguransa la’o hakmatek iha suku 34 too aldeia 151 too ohin loron.

Komandante PNTL Munisípiu Lautém superintendente polísia António Rego Fernandes


“Ba operasional PNTL munisípiu Lautém liga ba loron finadu dia 1-2 bazeia mós orintasaun komandante jerál nian iha semana uluk atu mai ezekuta husi komandu munisipais no eskuadra sira ho meius hotu atu garantia seguransa iha Munisípiu ne’e, ami halo alerta uma signifika katak membru hotu preparadu iha edefísiu atu atende situasaun ruma ne’ebé mak mosu iha Munisípiu Lautém iha duni provokasaum iha fatin balun maibé PNTL tun hodi atua kedas,” Komandante PNTL Munisípiu Lautém superintendente polísia António Rego Fernandes iha nia edefísiu PNTL Lautém foin lalais ne’e.
António afirma, durante halo operasaun ba rodaviáriu hodi pasa revista hodi garantia mós seguransa la’o ho di’ak iha munisípiu Lautém
“Smi la haree mós durante feriadu funsionáriu públiku sira utiliza motor no kareta governu la’o iha estrada públiku sira,” dehan nia.
Entretantu, komandante ne’e saliente kontinua garantia seguransa ba loron importante rua mak hanesan 12 novenbru no 28 Novembru iha Munisípiu ne’e, husu mós atu joven sira kontribui ba estabilidade.

Jornalista : Elidio Castro
Editora : Nelya Barros

1,157 Views
Artikel ini telah dibaca 13 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Grupu Konservasaun Batar Lore 1 Halerik Ho Atake Peste Lakataro  

13 June 2024 - 17:22

Matan Halo Ha’u Lakon Esperansa ba Oan Sira nia Futuru

10 June 2024 - 21:32

Grupu Konservasaun Lenuk Bandu Komunidade Oho Animal Tasi

9 June 2024 - 23:36

Fenómena Udan Monu ho Kór Metan iha Tutuala

9 June 2024 - 16:08

Povu Kiik Iha Postu Lore Halerik Tebes Sira nia Estrada

31 May 2024 - 17:12

Atauro Oan ida Mout Iha Tasi Parte Lautém Deskonfia Lafaek Mak Tata

25 March 2024 - 16:59

Trending di LAUTÉM