NOTÍSIA JERÁL · 1 Dec 2020 03:01 ·

Tilman Konsidera Governu Viola Regra Aprezentasaun OJE 2021


Tilman Konsidera Governu Viola Regra Aprezentasaun OJE 2021 Perbesar

Lafaek News—Konstitusionalista Timor-oan Manuel Tilman, konsidera oitavu governu konstitusionál lideradu Jenerál Taur Matan Ruak viola regra aprezentasaun orsamentu.

Nia dehan, governu viola regra orsamental kona-ba aprezentasaun orsamentu ordináriu, Tanba tuir nia, loo-loos OJE 2021 ne’e aprezenta iha 15 Outubru, más bainhira la to’o ka liu hosi data ne’e xefe ezekutivu tenke aprezenta razaun ka justifikasaun ba uma fukun PN.

“Komu deputadu maioria iha parlamentu nasionál ohin loron ne’e apoiu hela governu, sira kala iha razaun tanba saida,” informa Manuel Tilman ba Lafaek News, iha ninia rezidénsia beach garden Nu’ú Tasi (Pantai Kelapa), segunda, (30/11/2020).

Entretantu sorin seluk nafatin nia rekoñese, tuir prosedimentu diskusaun orsamentu governu halo duni violasaun.

“Ba ida ne’e, ha’u nia hanoin mak ida ne’e. Katak normalmente lei finansa publika haruka governu aprezenta iha 15 outubru orsamentu jerál do ano seguinte, sé foin aprezenta tarde, iha de’it 30 dias atu diskute promulga, bele ita nia deputadu sira halo esforsu makas halo duni milagre, molok 30 dezembru aprova orsamentu jerál estadu i promulga duni labele akontese fali hanesan OJE uluk (2020) nian la aprova tiha mós prezidente repúblika nein disolve PN,” nia hakotu.

Jornalista      : Ezequias Tomas

Editora           : Nelya Barros

1,120 Views
Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

CNC!I.P Loke Seminariu Introdusaun Istoria Prezervasaub Povu TL

5 July 2024 - 18:39

FONGTIL Haforsa Kna’ar Sosiedade Sivil iha Dezenvolvimentu Nasional

5 July 2024 - 18:12

APC Kontinua rejista Uma Kain 19 Estraga Husi Dezastre Naturais    

24 June 2024 - 14:22

Guarda Floresta Foun Hamutuk 807 Sei Asina Kontratu Asegura Ailaran

1 April 2024 - 15:41

Uma Kain 72 Hetan Estragus Hosi Dezastre Naturais iha Semana Ne’e

25 March 2024 - 17:21

CVTL Ensera Treinamentu Primeira Sokorru Durante Loron 3 Ba Jornalista TL

24 March 2024 - 13:28

Trending di NOTÍSIA JERÁL