NOTÍSIA JERÁL · 24 Mar 2024 13:28 ·

CVTL Ensera Treinamentu Primeira Sokorru Durante Loron 3 Ba Jornalista TL


CVTL Ensera Treinamentu Primeira Sokorru Durante Loron 3 Ba Jornalista TL Perbesar

Lafaek News—Cruz Vermelha Timor Leste (CVTL), ensera treinamentu ne’ebé hala’o durante loron 3 ba jornalistas kona-ba primeiru Sokorrus hodi hasa’e koñesimentu  asegura an no ajuda ema seluk.

Sekretáriu Jeral Cruz Vermelha Timor Leste (CVTL), Luis Pedro Pinto hateten liu husi treinamentu primeiru Sokorrus ida ne’e fo agradese ba média sira iha Timor Leste liu-liu ba jornalista sira ne’ebé tuir treinamentu hodi jornalista utiliza ba materia sira ne’ebé hetan husi CVTL, hodi asegura an bainhira hala’o kobertura iha terrenu ba situasaun emerjensia ho nune’e iha ona koñesimentu hodi halo implementasaun.

“Hakarak agradese mós ba kolega jornalista sira ne’ebé maka tuir formasaun primeiru sokorrus durante loron tolu ne’e, ami nia esperansa boot katak oinsá jornalista sira utiliza matenek sira ne’ebé maka hetan husi CVTL atu ba sira nia servisu lor-loron ba sira nia atividade sira halo tanba sira mós infrenta risku boot bainhira sira ba halo kobertura ba atividades ruma iha terrenu liu-liu iha situasaun emerjensia ruma entaun koñesimentu sira ne’e sai hanesan bukae ida  para sira bele kontinua  atu halo implementasaun,” Luis Pedro Pinto ba jornalista sira iha edefisiu CVTL nasional, kinta 21/03/2024

Sekretáriu Jeral Cruz Vermelha Timor Leste ne’e rekomenda ba jornalista sira hodi fahe informasaun ba média sira ba oin mós media seluk bele hetan oportunidade ida ne’ebé CVTL halo no kontinua hala’o hodi fo treinamentu ba jornalista sira seluk ne’ebé seidauk hetan,

“Iha rekomendasaun mós husu ba kolega jornalista sira para oinsá maka ba futuru kontinua atu halo informasaun ne’e ba kolega média sira seluk sim ha’u hanoin ne’e mós importante teb-tebes CVTL sei buka rekursus tomak para atu bele oinsá maka bele fo formasaun ba kolega jornalista ne’ebé maka la iha oportunidade ba loron tolu  ne’e” dehan Sekjen CVTL

Sorin seluk treinadora, Joanina Jacob Mau, afirma katak, treinamentu durante loron tolu jornalista intersante tebes no tuir prátika ne’ebé husi primeiru Sokorrus nian no teknika ne’ebé liu husi simulasaun hatudu duni ba materia ne’ebé fó hodi taka kanek, ran sulin makas no liman ain tohar ba vitima ne’ebé presiza hodi tulun liu husi ain tohar liman kanek ain kanek ran sulin makas presiza ajuda maluk sira.

“Tuir ha’u nia hanoin durante jornalista hotu-hotu interesante teb-tebes i sira tuir duni teknika ba prátika sira ne’ebé ami fo ba sira hatudu duni liu husi simulasaun nian oinsá taka kanek tohar parte hirak ne’e no mós liu husi parte hirak ne’e ami hare sira bele duni atu halo primeiru Sokorrus basiku ba vitima sira ne’ebé presiza”

Iha fatin ne’e partisipantes ba reprentante jornalista, Hortencio Sanches argumenta, formasaun ne’ebé fasilita husi CVTL ba jornalista hamutuk nain 19  ba matéria ne’ebé di’ak hodi hasa’e koñesimentu ba jornalista nia kapasidade bainhira halao kobertura iha terrenu no hanesan bukae ida ba jornalista sira hodi asegura an no oinsá atu ajuda maluk sira ne’ebé hetan asidente hanesan mós sokorista hodi ajuda maluk sira ne’ebé presiza nia tulun.

“Ami jornalista hamutuk sanulu resin sia ne’ebé tuir formasaun fasilita husi CVTL rasik ha’u hanoin formasaun ne’e di’ak tebes ba ami no matéria ne’ebé durante loron tolu ami hetan sai hanesan bukae ida ba ami atu nune’e ami bele implementa iha ami nia servisu fatin hanesan jornalista ba kobertura bainhira hasoru asidente ruma  hasoru dezastre ruma ami bele bainhira ema ruma hasoru ami hanesan primeiru Sokorrus atu fo ajuda ba iha familia vitima sira ne’ebé presiza” heteten

Jornalista : Aniceto Dias

Editór        : Agapito de Deus

150 Views
Artikel ini telah dibaca 28 kali

Baca Lainnya

Guarda Floresta Foun Hamutuk 807 Sei Asina Kontratu Asegura Ailaran

1 April 2024 - 15:41

Uma Kain 72 Hetan Estragus Hosi Dezastre Naturais iha Semana Ne’e

25 March 2024 - 17:21

Xefe Suku Komoro Ho Komunidade Limpeza Merkadu

3 March 2024 - 09:17

CNC Asina Nota Entendimentu ho Asosiasaun Profissionais Psikolojia Timor-Leste

29 February 2024 - 08:58

LH Rezeita Adezaun ba WTO, Presiza Proteje no Promove Ekonomia Rai Laran

27 February 2024 - 17:11

Jornalista Global Unida ba Jurnalismu Dame Iha Dezafius Internasional ne’ebé La Estavel  

24 February 2024 - 15:40

Trending di NOTÍSIA JERÁL