BOBONARU · 6 Dec 2020 02:02 ·

Suku Saburai Mo’e Viziñu Indonezia, Tanba Moris Nakukun Iha Tempu Kalan


Suku Saburai Mo’e  Viziñu Indonezia, Tanba Moris Nakukun Iha Tempu Kalan Perbesar

Bobonaru-(Lafaek News)—Suku Saburai, Postu Administrativu Maliana, Munisípiu Bobonaro, sente mo’e ba nasaun viziñu, tanba dezde restaura independénsia to’o agora seidauk sente saida mak ukun rasik aan, tanba to’o agora la asesu ba eletrisidade.

“Preokupasaun suku Saburai maka eletrisidade. Dezde tempu Indonézia nian to’o agora, durante tinan 20 ona povu Saburai la assesu ba eletrisidade,” Líurai (xefe suku) Saburai, Vicente dos Santos, hato’o kestaun ne’e ba LafaekNews iha Maliana, sesta (4/12).

Haktuir nia, aldeia 3 iha suku refere total uma kain 711, ho total populasaun 2696. Nia dehan tan, tinan 4 liubá halo ona pedidu hodi husu apoiu, ikus hetan duni apoiu ne’ebé husu liuhosi proposta maka solar panel maibé at hotu tiha ona.

Salienta nia, ema ne’ebé osan iha mak bele sosa tenaga surya hodi bele fó lakan netik iha tempu kalan, maibé maioria povu suku refere moris de’it iha nakukun laran. No ho situasaun refere bainhira hateke ba mota sorin (rai Indonézia) kalan naroman no ida ne’e halo fuan moras.

“Ami sente la kontenti no sente mo’e ho nasaun viziñu Indonézia. Ami ba iha ne’ebá, ema nia lakan naroman, ema mai fali ami nian la lakan naroman hanesan sira nian,” xefe suku Saburai Vicente konta ho triste.

Argumenta nia, hanesan povu nia liman ain, lori povu tomak suku Saburai nia naran senti tristi tanba sá mak tinan barak nia laran governu ida sa’e ida troka la tau atensaun ba suku besik fronteira.

Dehan nia, hodi dada eletrisidade nune’e ema mota sorin (Indonézia) mós hateke ita nia nabilan hanesan mós sira nian. Tanba ita nasaun ida la’ós ona rai seluk mak ukun ita.

“Hanesan buat mo’e ida, ita nasaun independensia tinan 20 ona, hare malu ho nasaun viziñu la assesu ba eletrisidade,” reforsa nia ho mata wen ne’ebé turuk habokon daudaun hasan sorin-sorin

Entretantu hafoin konta problema ne’ebé sira hasoru ba LafaekNews iha ambiente tristeza nia laran, autoridade lokál ne’e ikus antes termina dada lia, oin komesa hatudu fali iha esperansa ne’ebé bele nota liuhosi ninia hamnasa uitoan, hodi hato’o katak liga-ba problema ne’ebé sira enfrenta iha ona sinál pozitivu tanba foin lalais tinan ida ne’e nia laran EDTL mai ona survey i espera 2021 bele realiza ona dada eletrisidade ba suku ne’e.

 

Jornalista      : Zeferino Barreto Gomes

Editór            : Ezequias Tomás

1,175 Views
Artikel ini telah dibaca 56 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Xefe Estadu Tulun Vítima Dezastre Naturiais Iha Soilesu ho Ilat-Lau

13 March 2023 - 13:37

Rai-Nakfera Iha Bobonaro Ameasa Uma-Kain 9

7 March 2023 - 15:48

Estrada Problemátiku Ba Komunidade Lugululi Hasusar Produtu Lokal Ba Merkadu  

14 November 2022 - 15:08

Husik Liberdade Semo Ás Hanesan Manu Falur

19 October 2022 - 11:07

Monumentu Memorial Liberdade Balibo Five

17 October 2022 - 09:32

Selebra Balibo Five : AJTL Rekomenda Orgaun Estadu Respeita Serbisu Jornalista  

16 October 2022 - 21:57

Trending di BOBONARU