SOSIÁL · 1 Jun 2021 06:08 ·

Selebra Loron Labarik, Espoza PR Apoiu Nesesidade Bázika ba Sentru Miguel Magone


Selebra Loron Labarik, Espoza PR Apoiu Nesesidade Bázika ba Sentru Miguel Magone Perbesar

Lafaek News—Mundu tomak Selebra Loron internasional ba labarik, Espoza Prezidente Repúblika, Cidália Nobre Mouzinho Guterres, vizita ba-datolu iha sentru Miguel Magone iha selebrasaun loron mundiál labarik hodi apoiu nesesidade bázikas.

iha diskursu espoza Xefe Estadu ne’e, hatoo nia agradesimentu no parabens ba labarik sira relasiona loron esepsial ba labarik sira iha mundu inklui Timor Leste.

“Vizita ida ne’e la’os primeiru-ves mai ha’u, maibé ami mai vizita ba-dala tolu ona no ami mos prepara nesesidade bazika ba sira ne’ebé hela iha ne’e no deseza ba loron internasional labarik nian tanba ne’e hatoo parabens ba labarik sira hotu iha mundu tomak espesial ba labarik sira iha Timor,” dehan Espoza PR ba jornalista iha Sentru Miguel Balide Dili, tersa (01/06/2021).

Espoza Prezidente Cidália Nobre Mouzinho Guterres, espresa  situasaun ne’ebé  alin sira hasoru tenke iha solusaun atu nune’e sira bele livre hanesan mos labarik sira seluk.

“Ami mai iha ne’e laos signifika atu tau matan deit ba labarik sira iha ne’e maibé ita sei tau matan hotu ba labarika sira iha rai laran liu liu sira ne’ebé da-daun ne’e hela iha uma mahon no sei buka meius atu labarik sira la bele sai vítima ba ema seluk nia hahalok,” Nia afirma.

Nia deklara, Plan Internasional iha ona planu ajuda labarik sira iha Sentru Miguel Magone, tan ne’e hatoo sentimentu gratidaun boot ba Plan internasional ne’ebé atu ajuda labarik sira iha fatin mahon ne’e.

Diretor Sentru Miguel Magone, Damião Perreira hatoo agradesimentu ba espoza nia prezensa no apoiu ba Sentru Miguel Magone.

“Agradese ba espoza prezidente repúblika ne’ebé durante ne’e sempre ajuda selu labarik sira nia eskola nune’e mos ha’u husu ba inan nasaun nia atu fo hatene ba prezidente katak tenke halo lei ida hodi proteze ba direitu labatik sira nian,” nia sujere.

Núne’e mós reprezenta labarik sira iha Sentru Miguel Magone, Anastácia sente kontente tebes ho prezensa Espozan PR Cidália Nobre Mouzinho Guterres nia prezensa, tanba hanesan inan nasaun no inan ba labarik hotu iha Timor Leste.

 

 

Jornalista  : Orlando Magno

Editór        : Agapito de Deus

985 Views
Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Defisiénsia Nikin Halerik Kadeira Roda 1 Iha Sikun Balun Husi Sidade Iluzaun

15 September 2023 - 09:31

Grupu Motor Trailer TL Hakman Kbi’it Laek Adriano Melo Nia Terus

8 September 2023 - 14:33

Daniel Haan Talas Dodok Hodi Hakbiit Rezilénsia Moris  

1 September 2023 - 16:28

ADTL Organiza Akampamentu LSBE Kona-ba Protesaun Matan

1 September 2023 - 15:06

ANCITL Deteta Kazu Soe Bebe Porsentu As iha Baucau ho Dili  

29 August 2023 - 13:18

Faluk Maria Ulan Hatoo Agrdesimentu Ba Kompania Neno Unipesoal Lda

15 August 2023 - 17:15

Trending di SOSIÁL