LAUTÉM · 17 May 2021 07:33 ·

Munisípiu Lautém Taka Provizóriu Eskola Semana Ida


Munisípiu Lautém Taka Provizóriu Eskola Semana Ida Perbesar

Lafaek News—Liu husi reuniaun estra-ordinária ne’ebé lidera husi administradór munisípiu Lautém, Domingos Savio, hamutuk kompostu husi PNTL, saúde no edukasaun deside hamutuk atu hapara tan prosesu aprendizajen ba semana ida tan iha munisípiu Lautém.

Liu husi enkontru segunda (16/05/2021)  administradór, Domingos Savio, orienta ona atu estende regra bandu nian hanesan selebrasaun misa no atividade prosesu aprendizajen iha munisípiu Lautém ho razaun munisípiu Lautém identifikadu ona iha transmisaun komunitáriu.

“Husu ba servisu edukasaun munisípiu atu hapara tan eskola ba semana ida hahu husi segunda feira ne’e to fali segunda semana oin, maibé defende ba teste swab ne’ebé mak médiku sira ba hasai ona iha suku bairu karik negativu hotu sei loke fali eskola iha Lautém,” afirma administradór Lautém ba jornalista sira iha Lautém foin lalais ne’e.

Iha enkontru semanal ekipa covid-19, munisípiu Lautém kontinua estende tan regras sira hanesan hapara provizóriu ema tama no sai mai munisípiu Lautém, no regras sira kona-ba oinsá halo prevensaun ba Covid-19 iha Lautém.

 

Jornalista     : CE.Lautem

Editór            : Agaito de Deus

1,179 Views
Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Grupu Konservasaun Batar Lore 1 Halerik Ho Atake Peste Lakataro  

13 June 2024 - 17:22

Matan Halo Ha’u Lakon Esperansa ba Oan Sira nia Futuru

10 June 2024 - 21:32

Grupu Konservasaun Lenuk Bandu Komunidade Oho Animal Tasi

9 June 2024 - 23:36

Fenómena Udan Monu ho Kór Metan iha Tutuala

9 June 2024 - 16:08

Povu Kiik Iha Postu Lore Halerik Tebes Sira nia Estrada

31 May 2024 - 17:12

Atauro Oan ida Mout Iha Tasi Parte Lautém Deskonfia Lafaek Mak Tata

25 March 2024 - 16:59

Trending di LAUTÉM