NOTÍSIA JERÁL · 11 Nov 2020 09:48 ·

MTK Planeia Loke Eskola Karta Kondusaun


MTK Planeia Loke Eskola Karta Kondusaun Perbesar

Lafaek News—Governu liu husi Ministériu Tranaporte Telekomunikasaun (MTK), José Agustinho da Silva, hatete governu sei kria polítika hodi estabelese eskola kona-ba karta kondusaun ba mortoristas iha Timor Leste.

“Ha’u esperiensia ba nasaun balun bainhira motorists ida atu asesu ba karta kondusaun ninia tempu ne’e tinan rua la’os fulan neen para antes nia hetan karta kondusaun ne’e ema ne’e tenke tuir formasaun ne’ebé mak ita tau naran dehan eskola karta kondusaun iha ne’eba para nia mine set ne’e tenke terbentuk katak nia tenke hatene sinais tranzitu sira no nia disiplina ne’e iha,”dehan José Agustinho da Silva iha PN, hafoin audiensia publika ho komisaun C-D PN, 11/11/2020

Hodi dehan, situasaun refere akontese iha 2018 bainhira MTK aprezenta orsamentu iha 2018 nian, katak montante orsamentu iha momentu ne’eba la asegura atendementu publiku tanba MTK iha de’it por volta $70 mill hodi produz xapa matrikula, ho blanku ba karta kondusaun sira, maibé la sufsiente tan ne’e iha momentu ne’e MTK hato’o kedas pedidu orsamentu adisional bele responde ba kliente sira binhira sira ba trata dokumentu ho xapa matrikula.

Nia dehan ohin asidente trafegu ne’ebé sei kontinua as tanba impaktu husi fornesimentu karta kondusaun ba motorista sira ne’ebé iha.

Jornalista      : Egidio da C. T. Nono

Editora           : Nelya Barros

1,163 Views
Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

CNC!I.P Loke Seminariu Introdusaun Istoria Prezervasaub Povu TL

5 July 2024 - 18:39

FONGTIL Haforsa Kna’ar Sosiedade Sivil iha Dezenvolvimentu Nasional

5 July 2024 - 18:12

APC Kontinua rejista Uma Kain 19 Estraga Husi Dezastre Naturais    

24 June 2024 - 14:22

Guarda Floresta Foun Hamutuk 807 Sei Asina Kontratu Asegura Ailaran

1 April 2024 - 15:41

Uma Kain 72 Hetan Estragus Hosi Dezastre Naturais iha Semana Ne’e

25 March 2024 - 17:21

CVTL Ensera Treinamentu Primeira Sokorru Durante Loron 3 Ba Jornalista TL

24 March 2024 - 13:28

Trending di NOTÍSIA JERÁL