NOTÍSIA JERÁL · 27 Dec 2020 00:20 ·

Komunidade CDB Orgullu Ho Asaun Karitativa Husi Horta-Espoza PM


Komunidade CDB Orgullu Ho  Asaun Karitativa Husi Horta-Espoza PM Perbesar

Lafaek News–Sabadu 26/12/2020, selebra aniversariu Laureadu Premiadu Nobel da Paz, José manuel Ramos Horta, bá dala 71,  ho nune’e komunidade iha fatin Cristo Da Beatênea, Becora Dili,Postu adminitrativu Cristo Rei, sente orgullu ho asaun karitativa husi  Dona Isabela ho Laureadu Premiadu Nobel da paz José Manuel Ramos Horta

Komunidade, José Da Costa Lobato,sente  orgullu  tebes bainhira hetan asaun karitativa husi Laureadu Nobel da Paz, José Manuel Ramos Horta, no espoza Primeiru Ministru VIII governu, Isabel Ferreira, iha selebrasaaun  Laureadu nia aniversariu iha komunidade  Cristo da Beatênea iha Becora

“Ha’u sente kontente tebes ohin loron partisipa Laureadu preimiadu nobel da paz, José Ramos manuel  Horta, nia aniversariu ba dala hitu nulu resi-ida(71) iha fatin ida-ne’e hetan mós prezente simples husi Laureadu nobel da paz no Espoza sra Isabel Ferreira,”dehan komunidade José Lobato, ba jornalista lafaeknews, iha Fatin, Cristo da Beatênea  Becora Dili, Sabadu ohin 26/12/2020.

Iha fatin hanesan, Dona Isabel sente kontente tanba bele ho madre komunidade sira, iha fatin  Cristo da Beatênea Becora,  Kulau, organiza  serimónia hodi selebra laureadu Nobel da Paz nia aniversariu ho  kapaas tebes inklina mós labarik ki’ik no katuas ferik sira hotu.

“Ha’u sente kontente tanba bele ho madre komunidade sira, iha fatin  Cristo da Beatênea Becora,  Culau, ne’ebé organiza serimónia hodi selebra laureadu Nobel da Paz nia aniversariu ho  kapaas tebes inklina mós labarik ki’ik sira, no mos katuas ferik sira hotu,” dehan Isabel

Enkuantu, sasan sira ne’ebe mak Horta-ho Dona Isabel sistribui bá komunidade iha Cristo da Beatênea  Becora Dili, mak hanesan supermi,masi midar,biskuat,no sasan ki’ik oan balun,

Espoza Primeiru Ministru, Isabel Ferreira, konsidera ba eis Prezidente Repúblika José Ramos Horta, hanesan ema ida ne’ebé importante hanesan Nobel da paz bele sai hanesan ema ida atu halibur lider hotu-hotu hodi ajuda dezenvolve paz no dame rai laran.

 

Jornalista            : Rosa Fernandes

 Asiténsia Editór : Egidio Nono

1,327 Views
Artikel ini telah dibaca 40 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

CNC!I.P Loke Seminariu Introdusaun Istoria Prezervasaub Povu TL

5 July 2024 - 18:39

FONGTIL Haforsa Kna’ar Sosiedade Sivil iha Dezenvolvimentu Nasional

5 July 2024 - 18:12

APC Kontinua rejista Uma Kain 19 Estraga Husi Dezastre Naturais    

24 June 2024 - 14:22

Guarda Floresta Foun Hamutuk 807 Sei Asina Kontratu Asegura Ailaran

1 April 2024 - 15:41

Uma Kain 72 Hetan Estragus Hosi Dezastre Naturais iha Semana Ne’e

25 March 2024 - 17:21

CVTL Ensera Treinamentu Primeira Sokorru Durante Loron 3 Ba Jornalista TL

24 March 2024 - 13:28

Trending di NOTÍSIA JERÁL