NOTÍSIA JERÁL · 12 Nov 2020 05:19 ·

Grigorio Saldanha Krítika Komisaun Orgaizadora 12 de Novembru


Grigorio Saldanha Krítika Komisaun Orgaizadora 12 de Novembru Perbesar

Lafaek News—Prezidente Komite 12 Novembru, Grigorio Saldanha espresa  krítika hasoru komisaun organizadora 12 de Novembru 2020, tanba seidauk komprende di’ak natureza akontesementu 12 de Novembru 1991.

“ita nia difinisaun saida mak masakre saida mak manifestasaun, sempre iha ámbitu ida hatete responsaves masakre Santa Kruz ne’e sala boot, tanba responsavel masakre mak Indonézia la’os ita ne’e koresaun atu krítika alin sira laiha intesaun vingansa,” katak Prezidente Komite 12 de Novembru, Grigorio Saldanha, Iha diskursu ba komemorasaun masakre Santa Krús, 12 Novembru 1991-2020, kinta (12/11/2020).

Prezidente Komite-12 Novembru ne’e husu ema hotu atu tau definiasaun lo-loos liu husi ministériu edukasaun atu hanorin jerasaun foun sira ho definisaun lo-loos.

Tanba ita sai autor lo-los ba asaun manifestasaun pasifika Indonézia mak tenta kliat oi-oin hodi hatun mak ita halo provokasaun sira tiru ita, sira mk autor lo loos ba maskre la’os ita sira uluk no agora sira ita nia belun ba oin ita hadia nafatin deskulpa alin sira tanba obrigasaun ba ami atu hadia nafatin se ita husi buat ne’e la’o nafatin,”  dehan Grogorio.

Jornalista            : Acacio Pinto

Editora                 : Nelya Barros

1,112 Views
Artikel ini telah dibaca 18 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

CNC!I.P Loke Seminariu Introdusaun Istoria Prezervasaub Povu TL

5 July 2024 - 18:39

FONGTIL Haforsa Kna’ar Sosiedade Sivil iha Dezenvolvimentu Nasional

5 July 2024 - 18:12

APC Kontinua rejista Uma Kain 19 Estraga Husi Dezastre Naturais    

24 June 2024 - 14:22

Guarda Floresta Foun Hamutuk 807 Sei Asina Kontratu Asegura Ailaran

1 April 2024 - 15:41

Uma Kain 72 Hetan Estragus Hosi Dezastre Naturais iha Semana Ne’e

25 March 2024 - 17:21

CVTL Ensera Treinamentu Primeira Sokorru Durante Loron 3 Ba Jornalista TL

24 March 2024 - 13:28

Trending di NOTÍSIA JERÁL