NOTÍSIA JERÁL · 27 Nov 2020 23:12 ·

Embaixadór Austrália Fahe Prezente Natal Ba Labarik iha Sentru Quesahip


Embaixadór Austrália Fahe Prezente Natal Ba Labarik iha Sentru Quesahip Perbesar

Lafaek News—Embaxiadór Austrália, Peter Robert, entrega prezente natal nian labarik sira iha  Sentru Quesahip, atu bele halo kontente labarik kiik oan sira iha festa natal tinan ne’e.

“Hanesan ita hatene ita besik ona prepara ba natal i natal festa familia niani Embaixador mos hakarak partisipa iha festa natal ne’e ho labarik sira iha Timor no Sentru Quesahip” dehan espoza Primeriu Ministru Isabel da Costa Ferreira ba jornalista sira iha nia fatin Taibesi Quinta 26/11/2020.

Eis primeira Dama, Isabel Ferreira afirma katak, prezente ne’ebé fo husi embaixadós Australia Peter Robert, mak hanesan Boneka, biola inklui sasán seluk ne’ebé relevante ba labarik sira nia gosta.

“Sira mos mai hanorin labarik sira ho lingua Ingles i sira fó apoiu de’it brinkeirus sira ne’e no mai hanorin iha ne’e, ita iha labarik iha kolmera no taibesi kuaze 80 ital no ita halo atividade estrakulikular mai aprende ingles portuges matematika etika moral ne’ebe madre sira mai fo no mos hanesan ohin imi hare sira dansa ne hanesan atividade estra labarik sira halo iha fundasaun ne’e” dehan nia

Entretantu iha futuru Sentru Quesadip hakarak lori ferik no katuas sira atu mai iha fatin sentru hodi fahe sira nia esperiénsia no koñesementu ruma hodi fo ba labarik, maibé ida seidauk atu halo tanba sei laiha eskola.

“Ita mos realiza atividade ne’e iha Atauru same mas kondisoes mak hanesam me ona tanba covid mak halo ita para i iha tinan oin ita sei loke tan iha Aileu no Ermera ho Manatutu

Realiza atividade hirak ne’e sira hetan apoiu husi Koica ho voluntáriu husi lian Korea ho embaixada Korea hodi ajuda hadi’a edifísiu iha Kolmera no Atauru ho Same no edifísiu ne’e hetan ajuda husi Japaun ita mos hetan apoiu husi komunidade China riku ne’ebé iha mundu,” katak Isabel Ferreira.

Jornalista         : Zeferin Barreto

Editora             : Nelya Barros

1,173 Views
Artikel ini telah dibaca 43 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Guarda Floresta Foun Hamutuk 807 Sei Asina Kontratu Asegura Ailaran

1 April 2024 - 15:41

Uma Kain 72 Hetan Estragus Hosi Dezastre Naturais iha Semana Ne’e

25 March 2024 - 17:21

CVTL Ensera Treinamentu Primeira Sokorru Durante Loron 3 Ba Jornalista TL

24 March 2024 - 13:28

Xefe Suku Komoro Ho Komunidade Limpeza Merkadu

3 March 2024 - 09:17

CNC Asina Nota Entendimentu ho Asosiasaun Profissionais Psikolojia Timor-Leste

29 February 2024 - 08:58

LH Rezeita Adezaun ba WTO, Presiza Proteje no Promove Ekonomia Rai Laran

27 February 2024 - 17:11

Trending di NOTÍSIA JERÁL