EKONOMIA · 22 Feb 2021 02:45 ·

Elizário: Hari’i Kooperativa Labele Ko’alia De’it, Maibé Tenke Servisu


Elizário: Hari’i Kooperativa Labele Ko’alia De’it, Maibé Tenke Servisu Perbesar

Lafaek News-Sekretáriu Estadu Kooperativa (SeKooP), Elizário Ferreira, hatete, hari’i kooperativa labele ko’alia de’it, maibé tenke hala’o servisu.

Iha atividade ne’e, bainhira  hamutuk ho Vise Ministru Komérsiu Industria no Reprezentante Vise Ministru Edukasaun asina akta assembleia hodi hili kuadru Kooperativa Camponezes Maubere, iha salaun Federasaun Hanai Malu, Suku Bairu-pite, Dili, Sabadu foin lalais ne’e. 

Membru Governu ne’e, hatete, nu’udar dirijentes kooperativa tenke servisu maka’as, prontu hasoru obstakulus, garantia transparánsia no komunikasaun hodi asegura kooperativa nia ezisténsia.

“Dirijente kooperativa ne’e sai dirijente nian ba ema hotu nian, sai dirijente ne’e hanesan ai nia dikin, anin mai huu kona uluk nia, loron mai baku uluk nia, rai lakan mai tau uluk nia, entaun dirijenti tenki fleksivel fó resposta edekuadu ba lamentasoens hosi membru sira,” dehan SeKooP ne’e.

Nia haktuir, nu’udar direjenti tenke prontu lakon direitu ba família tanba kooperativa ninia entrese ikus mak responde ba komunidade ka membrus ninia intrese.

Iha oportunidade ne’e, Vise Ministru Komersiu no Industria, Domingos Antunes Lopez, hatete, kuadru no membru kooperativa tenki kompriende dia-diak prinsípiu kooperativa.

“Favor ida tenke kompriende didiak prinsipiu kooperativa ne’e, ne’ebé aprende mós pekadu iha moris Kooperativa ne’e, tan ne’e ita boot sira foin hahú, sekretário estadu (kooperativa) iha papel ba ida ne’e fó formasaun importante tebes ba imi,” haktuir Vise Ministru Domingos.

Membru Governu ne’e hateten, parte MCIA prontu atu kolabora no apoiu Kooperativa Camponezes Maubere, liu hosi aumenta no garantia kualidade produtu agrikula ne’ebé kooperativa ne’e sei oferese tantu ba iha rai laran nomós rai liur.

Ministru ne’e husu ba kuadru no membru Kooperativa Camponezes Maubere atu servisu hamutuk ho Sekretariu Estadu Komersiu no Industria no identidade seluk hodi fó treinamentu inklui apoiu asuntus sira seluk.

Iha oportunidade ne’e, Prezidente Cooperativa Camponezes Maubere ka CCM, Alemerindo Oliveira da Silva afirma katak, Cooperativa Camponezes Maubere hari atu hadia membrus sira nia ekonómia la’ós existe atu halo manipulasaun.

“Ita ohin hanaran Kooperativa Camponezes Maubere tanba ita kamponezes dunik, ita la polítika kamponezes sira, ita la lori sira la’o de’it hosi mehi nakukun sira ne’ebé mak transforma para oinsa ema bele la hatene habeik ema sira iha kraik, atu nune’e ema sira kuntinua kompremidu nafatin, kontinua beik nafatin ho ita nia konseptu ka sistema hodi habeik sira hosi tinan ba tinan,” haktuir Almerindo Olveira.

Almerindo haktuir katak, Kooperativa ne’e foin hari’i, maibé nia membru sira suporta ona produtu agrikula toneladas atus rua ba Governu liu hosi Programa Sexta Basika.

Prezidente Cooperativa Camponezes Maubere ne’e reforsa katak, lideransa cooperativa kona-ba direitu agrikultores sira nia tenke sai exemplar hodi servisu nu’udar agrikultores la’ós retorika de’it, maibé sai lideransa Kooperativa atu servisu hodi obdese ba agrikultores ka kamponezes sira.

Kontribuitór   : AS

Editór              : Floriano Soares          

1,280 Views
Artikel ini telah dibaca 61 kali

Baca Lainnya

ILO Ho Tradelnvest  Haforsa Negosiu Nu’u Ba Coconut Oil Iha TL

23 May 2024 - 17:26

BUNDA Loke Servisu ba Komunidade Liu Husi Transforma Aihan Lokal ba Aihan Modernu   

26 April 2024 - 23:24

Traballadór Austrália Fulan 1 Manan $ 4.000 Too $ 5.000

26 April 2024 - 09:13

FJDE Apoiu EhD Dezenvolve Setor Kafe Uut Sirkula Ona Iha Merkadu Nasional

22 April 2024 - 15:52

Grupu Hortikultura Maudiu II Glenu Fulan 1 Hetan $ 2400, Sosa ona Kareta 2 Ho Uma Luxu 3

22 April 2024 - 15:28

SEKopp Halibur Movimentus Kooperativa Nudar Baze Fundamentu Ekonomia Família

6 April 2024 - 12:44

Trending di EKONOMIA