LAUTÉM · 21 Apr 2021 13:04 ·

Ekipa Saude Lautém Reintegra Abitante kuarentena 18 ba Familia


Ekipa Saude Lautém Reintegra Abitante kuarentena 18 ba Familia Perbesar

Lafaek News—Autoridade Munisípiu Lautém liu husi servisu prevensaun covid-19, reintegra abitante na in 18 ba família hafoin kumpure kuarentena loron 14, iha munisípiu Lautém.

Diretor servisu saúde Munisípiu Lautém Bernardo Amaral Lopes, Hateten abitante 18 ne’e durante ne’e halo kuarentena iha komunidade Aurelio Freitas nia uma kompostu husi feto 3, mane 15 entrega hika ba familia.

“Sira kumpri ona regras kuarentena depois foti sira nia amostra ne’e ba teste iha laboratorium sira hotu hotu hatudu rejultadu negativu no teste dala ida de’it sira kumpri ona kuarentena loron 10, agora dadauk abitante sira ne’ebé sei kuarentena iha polu hamutuk ema nain 63 iha Guest house esperansa iha ema nain 10, abitante sira tama husi Dili mai Lautém hahú husi dia 4 mai iha abitante nain 3 mak agora dadauk pojitivu Covid19 agora iha iZolamentu enkuantu abitante sira kuarentena iha polo UNTL sei kontinua nafatin rekuarentena,” kata Bernador ba jornalista sira iha Lautém, foin lalais.

Entertantu, Abitante sira ne’ebé kuarentena iha Munisípiu Lautém rezultadu ikus mane nain 4 pozitivu Covid-19, ne’ebé izolamentu AVR, maibé munisípiu refere kontinua livre tanba laiha transmisaun lokál.

Jornalista      : CE.lautem

Editor             : Agapito de Deus

1,077 Views
Artikel ini telah dibaca 30 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Grupu Konservasaun Batar Lore 1 Halerik Ho Atake Peste Lakataro  

13 June 2024 - 17:22

Matan Halo Ha’u Lakon Esperansa ba Oan Sira nia Futuru

10 June 2024 - 21:32

Grupu Konservasaun Lenuk Bandu Komunidade Oho Animal Tasi

9 June 2024 - 23:36

Fenómena Udan Monu ho Kór Metan iha Tutuala

9 June 2024 - 16:08

Povu Kiik Iha Postu Lore Halerik Tebes Sira nia Estrada

31 May 2024 - 17:12

Atauro Oan ida Mout Iha Tasi Parte Lautém Deskonfia Lafaek Mak Tata

25 March 2024 - 16:59

Trending di LAUTÉM