EKONOMIA · 5 Mar 2021 09:19 ·

AIFAESA Reativa Indústria Tempe Iha Hera


AIFAESA Reativa Indústria Tempe  Iha Hera Perbesar

Lafaek News—Autoriedade Inspesaun Fiskalizasaun Atividade Ekonómiku no Seguransa Alimentár (AIFAESA) reativa hikas  kompañia, Belu Dara Guia Enin (BDGE) ne’ebé hala’o indústria tempe ne’ebé hetan suspensaun durante tinan 1.

Xefe Divizaun Operasaun, AIFAESA, Idonia Sanches Pacheco, hatete, ohin AIFAESA mai reativa fali empreza, Belu Dara Guia Enin(BDGE) refere tanba sira kumpre ona rekizitu sira ne’ebé AIFAESA orienta durante tinan 1.

“Ohin loron ita mai reativa fali empreza refere nia atividade tanba priense ona rekizitus ne’ebé mak AIFAESA fo, ho ida-ne’e komesa ohin loron ba oin nia bele hala’o fila fali  hanesan normál,”dehan xefe Divizaun Operasaun AIFAESA, Iha Hera, Sexta-feira, 05/03/2021.

Nia informa, kona-ba  multa husi kompañia ne’ebé  la kumpre rekizitus nia parte ladún hatene tanba ne’e parte jurídiku nian mak bele hatene.

Iha fatin hanesan, Diretór kompañia Belu Dara Guia Enin (BDGE), Tomas Henrique Boavida, hatete, iha fulan 2020, janeiru husi AIFAESA hapara sira nia atividade ho razaun fatin la ijiéne no durante ne’e indústria tempe ne’e paradu besik tinan ida

“Uluk fulan janeiru 2020 sira mai hapara ami nia atividade tanba dehan ami nia fatin la ijiene ne’e mak ami para kleur tanba ami nia orsamentu mak la iha  ne’e mak ami buka fundus itoan tau hamutuk hadia fali fatin ne’e tuir kriteria AIFAESA fo sai no ohin sira mai re-ativa hikas ami nia atividade ne’e,”dehan diretór

Orsamentu ne’ebé kompañia indústria ne’e iha sira rasik mak tau hamutuk hodi harií indústria tempe ne’e, no iha kompañia refere kompostu husi totál ema 15

Jornalista         : Egidio Nono

Editora              : Nelya Barros

1,538 Views
Artikel ini telah dibaca 25 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

SEKopp Halibur Movimentus Kooperativa Nudar Baze Fundamentu Ekonomia Família

6 April 2024 - 12:44

Fernando Lay Lamenta ho Desizaun DNTT Hapara Motor 3 Roda ho Tum-Tum  

4 April 2024 - 10:41

SEFOPE Lansa Peskiza Empreza No Abilidade Ba Merkadu Traballu

20 March 2024 - 14:40

SEFOPE Despede Ho Traballadór Timor-Oan 43 Molok Ba Austrália  

20 March 2024 - 10:46

SEFOPE Halo Mudansa Ba Oráriu Teste Lian-Ingles Iha Munisipiu 4

27 February 2024 - 17:22

SEKoop Posse Estrutura FENACU-LENDA NA’IN 8

6 February 2024 - 10:19

Trending di EKONOMIA