BOBONARU · 9 Nov 2020 21:40 ·

KI Planu 2021 Balibo Sai Sidade Liberdade Imprensa


KI Planu 2021 Balibo Sai Sidade Liberdade Imprensa Perbesar

Bobonaru-(Lafaek News)-Konsellu Imprensa (KI), iha ona planu ba  2021 postu administrativu Balibo munisipiu Bobonaru sai sidade liberdade imprensa.

Diretor Ezekutivu KI Rigoberto Montero informa, Da-daun ne’e KI halo hela advokasia hodi husu ba governu atu tau sidade liberdade iha postu-administrativu Balibo munisipiu Bobonaru.

“Advokasia husi KI realsa hahú tinan ida ne’e no tinan oin atu deside Balibo five hanesan sidade liverdade no loron 17 fulan outobtu sai loron nasional ba liberdade imprensa,” dehan Diretor Ezekutivu Rigoberto liu husi nia diskursu iha komandu munisipiu Bobonaru, Segunda 09/11/2020.

Rigoberto  iha esperans, komunidade ho autoridade Balibo bele apoiu advokasia ne’ebé Konsellu Imprensa halo, maibé iha tempu besik Diretor ezekutivu ho prezidente KI sei ba ko’alia ho prezidente auroridade ho xefe suku sira iha Balibo kona-ba asuntu ne’e.

Diretor Ezekutivu Rigoberto hatete, Loron 17 fulan Outobru sai loron nasional ba liberdade imprensa, tan ne’e kada tinan KI ho media sira halo selebrasaun loron liberdade imprensa ne’ebé sempre realiza iha Balibo.

“Munisipiu Bobonaro postu Balibo sai parte integradu husi atividade Konsellu Imprensa nia servisu, núnee mós sai parte integradu servisu jornalista nian,”Diretor ne’e deklara.

Nia esplika, Foin lalais sira halo atividade serimonia boot iha Balibo five kona-ba jornalista nain lima ne’ebé hetan oho husi militar indonézia sira iha tempu invasaun.

Jornalista  : Orlando Magno

Editora      : Nelya Barros

1,365 Views
Artikel ini telah dibaca 32 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

SEAK-CNC Ensera Festivál Fronteira 2023 Ho Susesu

20 November 2023 - 12:08

MJDAK-CNC Hala’o Interkambiu Kultural Hametin Rekonsiliasaun TL-RI

16 November 2023 - 13:47

Lafaek News Hetan Prémiu Direitus Umanus Ba III Kategoria Media Online Di’ak Liu

18 October 2023 - 16:13

Transasaun Ilegál Buras Iha Fronteira Balibo Razaun Nesesidade Mak Obriga  

17 October 2023 - 02:52

KI Justifika La Apoiu Atividade Desportivas Balibo 1 Razaun Proposta Tama Tarde  

16 October 2023 - 19:02

Timor-oan Barak Ko’alia Istória Más  Hakerek La hatene

16 October 2023 - 10:27

Trending di BOBONARU