BOBONARU · 9 Nov 2020 21:40 ·

KI Planu 2021 Balibo Sai Sidade Liberdade Imprensa


KI Planu 2021 Balibo Sai Sidade Liberdade Imprensa Perbesar

Bobonaru-(Lafaek News)-Konsellu Imprensa (KI), iha ona planu ba  2021 postu administrativu Balibo munisipiu Bobonaru sai sidade liberdade imprensa.

Diretor Ezekutivu KI Rigoberto Montero informa, Da-daun ne’e KI halo hela advokasia hodi husu ba governu atu tau sidade liberdade iha postu-administrativu Balibo munisipiu Bobonaru.

“Advokasia husi KI realsa hahú tinan ida ne’e no tinan oin atu deside Balibo five hanesan sidade liverdade no loron 17 fulan outobtu sai loron nasional ba liberdade imprensa,” dehan Diretor Ezekutivu Rigoberto liu husi nia diskursu iha komandu munisipiu Bobonaru, Segunda 09/11/2020.

Rigoberto  iha esperans, komunidade ho autoridade Balibo bele apoiu advokasia ne’ebé Konsellu Imprensa halo, maibé iha tempu besik Diretor ezekutivu ho prezidente KI sei ba ko’alia ho prezidente auroridade ho xefe suku sira iha Balibo kona-ba asuntu ne’e.

Diretor Ezekutivu Rigoberto hatete, Loron 17 fulan Outobru sai loron nasional ba liberdade imprensa, tan ne’e kada tinan KI ho media sira halo selebrasaun loron liberdade imprensa ne’ebé sempre realiza iha Balibo.

“Munisipiu Bobonaro postu Balibo sai parte integradu husi atividade Konsellu Imprensa nia servisu, núnee mós sai parte integradu servisu jornalista nian,”Diretor ne’e deklara.

Nia esplika, Foin lalais sira halo atividade serimonia boot iha Balibo five kona-ba jornalista nain lima ne’ebé hetan oho husi militar indonézia sira iha tempu invasaun.

Jornalista  : Orlando Magno

Editora      : Nelya Barros

1,271 Views
Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Xefe Estadu Tulun Vítima Dezastre Naturiais Iha Soilesu ho Ilat-Lau

13 March 2023 - 13:37

Rai-Nakfera Iha Bobonaro Ameasa Uma-Kain 9

7 March 2023 - 15:48

Estrada Problemátiku Ba Komunidade Lugululi Hasusar Produtu Lokal Ba Merkadu  

14 November 2022 - 15:08

Husik Liberdade Semo Ás Hanesan Manu Falur

19 October 2022 - 11:07

Monumentu Memorial Liberdade Balibo Five

17 October 2022 - 09:32

Selebra Balibo Five : AJTL Rekomenda Orgaun Estadu Respeita Serbisu Jornalista  

16 October 2022 - 21:57

Trending di BOBONARU