POLÍTIKA · 23 Apr 2024 10:39 ·

Naimori : “Iha Timor Ha’u ho Ramos Horta Mak Ko’alia Unidade Nasional”


Naimori : “Iha Timor Ha’u ho Ramos Horta Mak Ko’alia Unidade Nasional” Perbesar

Lafaek News—Lider supremu Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor-Oan, José dos Santos Naimori Bucar, hateten promove unidade nasional iha Timor Leste ema nain rua de’it mak Naimori ho Ramos Horta.

Naimori hatoo asuntu ne’e iha kongressu Partidu KHUNTO, Domingu (20/04/2024), iha nia diskursu hafoin Armanda Berta dos Santos re-eleitu ba prezidente KHUNTO no Elidio Araújo simu pasta nudar Sekretariu Jerál partidu KHUNTO.

Naimori fundamenta iha Timor nia ho Prezidente Repúblika José Ramos Horta de’it mak ko’alia unidade nasionál, tanba José Ramos Horta nudar Premiadu Nobel da Paz no Naimori nudar jerasaun foun ne’ebé ko’alia makas kona-ba unidade nasional.   

Ema ida ne’ebé mak ko’alia unidade nasionál iha Timor ha’u ho ita nia aman nasaun José Ramos Horta, tamba ita  José Ramos Horta Nobel da paz no jerasaun foun mak hau rasik tmba ha’u hatudu realidade, hotu-hotu só halo ema hamnasa iha oras ida laran, mas halo ema tanis iha oras 10 nia laran, ne’ebé mak akontese, polítika ne’e ita sai matan ibun ba povu para ita hare sira saida mak ita oferese ba sira husi ita nia kapasidade no matenek ne’ebé ita iha para tau hamutuk iha polítika ida para lori povu ses husi fatin ne’ebé risku,” Naimori Bucar afirma.

Iha Sorin seluk Líder masimu Partidu KHUNTO, José dos Santos Naimori Bucar, husu prezidente KHUNTO ho nia sekretariu jeral ho mensajen bainhira fiar malu KHUNTO sei halo buat di’ak ba povu no nasaun ida ne’e iha future.

“Polítika KHUNTO nian ne’ebé ha’u lidera ohin loron  liu husi ha’u nia mehi katak ha’u obriga tenke halo se la halo rai ne’e joven sira sei fila kotuk ba malu rai ida ne’e ema sei la koñese malu se mak se mak ha’u, tanba ne’e mak ikus ita hamosu unidade nasionál Timor,

Jornalista : Mateus F. de Deus

Editor       : Agapito de Deus

202 Views
Artikel ini telah dibaca 295 kali

Baca Lainnya

Berta Kontinua Lidera KHUNTO Ho Sekretariu Jeral Eleitu

23 April 2024 - 10:19

Naimori : KHUNTO sei la husik FRETILIN ho PLP Mesak

22 April 2024 - 00:08

KHUNTO Troka De’it Xefe Bankada La’os Hasai Olinda Husi Partidu

21 April 2024 - 09:19

PR Parabeniza Armanda Berta Iha Kongresu KHUNTO Ba da-IV “Olinda Guterres La Marka Prezensa”

21 April 2024 - 09:13

PR ho PPN Diskute Preparasaun Viajen ba Abudabi  

21 February 2024 - 08:33

Deputadu Antonio Klarifika Hasai Olinda Husi Prezidente Bankada KHUNTO

13 February 2024 - 15:34

Trending di POLÍTIKA